Projects update
THỢ HÀN CHỨNG CHỈ ĐĂNG KIỂM QUỐC TẾ. WELDER'S QUALIFICATION CERTIFICATES IN VIETNAM

THỢ HÀN CHỨNG CHỈ ĐĂNG KIỂM QUỐC TẾ. WELDER'S QUALIFICATION CERTIFICATES IN VIETNAM

Cập nhật: 09-09-2019 08:47:42 | Projects update | Lượt xem: 244

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các thợ hàn được đào tạo bởi Đăng kiểm Quốc tế: Lloyld Register ( LR) cho các công việc sửa chữa hàng hải, đóng mới tàu biển hoặc các công trình công nghiệp có yêu cầu Thợ hàn có kỹ thuật cao. We provide the skilled welders who approved by International register in Vietnam for Ship Repair, Ship Building, Marine works or major industrial with high levels   Xem thêm

CRANE WIRE ROPE SUPPLY IN VIETNAM

CRANE WIRE ROPE SUPPLY IN VIETNAM

Cập nhật: 09-07-2019 07:45:37 | Projects update | Lượt xem: 488

We are Haiphong Shiprepair Company which is leading company to supplies Crane Wire Rope in Vietnam.   Xem thêm

REPAIR MARINE GRAB IN HCM CITY

REPAIR MARINE GRAB IN HCM CITY

Cập nhật: 09-07-2019 06:27:22 | Projects update | Lượt xem: 466

We are Haiphong Shiprepair Company which is leading company in repair services of Marine Grab in Vietnam. Xem thêm

PAINTING SHIP NAME IN VIETNAM

PAINTING SHIP NAME IN VIETNAM

Cập nhật: 09-07-2019 01:03:48 | Projects update | Lượt xem: 466

With many experient for painting/ repainting for Ship/ Vessel in ports or anchorage of Vietnam. Xem thêm

Oily water Separator 15ppm Calibration in Vietnam

Oily water Separator 15ppm Calibration in Vietnam

Cập nhật: 08-07-2019 09:07:06 | Projects update | Lượt xem: 482

Bacviet Commercial and Shiptech is leading Company in Vietnam supplies services for Oily Water Separator (O.W.S) Calibration in Vietnam With many experieces in this field and good skilled technicals of O.W.S services, we provide calibration/ testing all kind of of O.W.S in all Ports of Vietnam Xem thêm

UNDERWATER CLEANING HULL IN HAIPHONG ANCHORAGE

UNDERWATER CLEANING HULL IN HAIPHONG ANCHORAGE

Cập nhật: 08-07-2019 08:54:52 | Projects update | Lượt xem: 172

Underwater Cleaning Ship and Underwater Inspection in Hai Phong anchorage Vietnam. Vessel KOTA BAKTI has been arranged UWC/ UWI at Hai Phong anchorage of Vietnam. Said by Mr. Amit- Superintendent  of PIL for this job after completion: "Thanks for good job, will arrange UWC/ UWI for other vessels once She arives Vietnam".     Xem thêm

TURBOCHARGER OVERHAULING IN VIETNAM

TURBOCHARGER OVERHAULING IN VIETNAM

Cập nhật: 04-06-2019 03:46:51 | Projects update | Lượt xem: 328

Bacviet Commercial and Shiptech is leading Company in Vietnam supplies services for Marine Turbocharger.  With many experieces in this field and good skilled technicals for Turbocharger services, we provide overhauling/ maintainance all kind of Turbocharger as maker: ABB, MET, IHI ... etc Xem thêm

Repair  Marine Grab in Vietnam

Repair Marine Grab in Vietnam

Cập nhật: 13-05-2019 07:55:03 | Projects update | Lượt xem: 357

Bacviet Commercial and Shiptech is leading Company in Vietnam to supplies servicces for repair / recondition all types of Marine Grab in the Ports and anchorgage. Xem thêm

MAGNETIC COMPASS ADJUSTMENT IN HCM CITY - VIETNAM

MAGNETIC COMPASS ADJUSTMENT IN HCM CITY - VIETNAM

Cập nhật: 09-05-2019 08:18:25 | Projects update | Lượt xem: 399

Bacviet Commercial and Shiptech Company can arrange skilled technical for calibration/ Adjustment all kinds of Magnetic Compass in Vietnam   Xem thêm

Repair Oily Water Separator in Vietnam

Repair Oily Water Separator in Vietnam

Cập nhật: 07-05-2019 09:11:01 | Projects update | Lượt xem: 338

Oily Water Separator of Container Vessel MARIVIA  has been repaired in Haiphong Port of Vietnam on 24th April 2018 by Bacviet Commercial and Shipetch  Xem thêm

Repair Provison Plant System in Phumy Port

Repair Provison Plant System in Phumy Port

Cập nhật: 07-05-2019 07:18:55 | Projects update | Lượt xem: 231

Provision Plant System of Vessel VENTO GRECALE has been repaired in Phumy Port/ Go Dau Port of Vietnam by Bacviet Commercial and Shiptech on 4-5th May 2019 Xem thêm

Steel repair in Phumy Port - Vietnam

Steel repair in Phumy Port - Vietnam

Cập nhật: 07-05-2019 07:22:29 | Projects update | Lượt xem: 186

Bacviet Commercial and Shiptech Comany which is a leading in Vietnam on field of renew steel plates for vessel. Welding Procedures approved by Lloyd' Register for WPS 1G, 2G, 3G and 4G ( Welding Procedure Specification)  Welders also approved by Lloyd' Register:  Welder Performance Qualification Certificates (WPQ Certificates 1G, 2G, 3G and 4G)     Xem thêm

Renew steel plates for vessel in vietnam

Renew steel plates for vessel in vietnam

Cập nhật: 19-03-2019 08:28:40 | Projects update | Lượt xem: 389

We are Bacviet Commercial and Shiptech Comany which is a leading in Vietnam on field of renew steel plates for vessel. Welding Procedures approved by Lloyd' Register for WPS 1G, 2G, 3G and 4G ( Welding Procedure Specification)  Welders also approved by Lloyd' Register:  Welder Performance Qualification Certificates (WPQ Certificates 1G, 2G, 3G and 4G)     Xem thêm

Underwater inspection ship in Vietnam

Underwater inspection ship in Vietnam

Cập nhật: 13-03-2019 01:40:51 | Projects update | Lượt xem: 449

Underwater Cleaning Ship and Underwater Inspection Ship in Van Phong anchorage Vietnam.   Vessel MT NAUTICAL DEBORAH has been arranged UWI at Van Phong anchorage of Vietnam. Said by i.A. Capt.Ivaylo Kolev/ Vetting Superintendent for this job after completion: "Thanks for the job, will recommend your company for future business in case of need".   Xem thêm

Marine Electric motor rewinding in vietnam

Marine Electric motor rewinding in vietnam

Cập nhật: 08-03-2019 02:16:26 | Projects update | Lượt xem: 477

Bacviet Commercial and Shiptech Company provides rewinding marine electric motor services in all ports of Vietnam Xem thêm